Y-Branch

QF Y-Branch

  • Standard 60º Optional 90º.
  • When ordering specify Ø1, Ø2, Ø3.
  • L = Ø1 + 100
    Ø2 and Ø3 must be smaller than or equal to Ø1

 

Download QF Y-Branch Technical Data sheet

Categories: , .

Product Description

QF Y-Branch
Ømm Part No. Thickness
(mm)
80 QB080 0.9
100 QB100
125 QB125
140 QB140
150 QB150
160 QB160
180 QB180
200 QB200
224 QB224
250 QB250
300 QB300
315 QB315
350 QB350
400 QB400 0.9
450 QB450
500 QB500
560 QB560
630 QB630
710 QB710